Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę

Stypendium dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na uczelniach zagranicznych

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miejskiej  nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów
 i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium może ubiegać się student III roku lub lat wyższych, który:
1. studiuje na studiach jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych
i niepublicznych we Wrocławiu;
2. uzyskał prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
3. nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę.

Zasady przyznawania stypendium

Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium przez studentów III roku i lat wyższych jest spełnienie następujących kryteriów:
1. uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
2. osiągnięcia w dziedzinie nauki. 

Okres pobierania stypendium

Stypendium przyznawane jest studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium. 

Uwagi

Student, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania,
w przypadku:
1. skreślenia z listy studentów:
2. zmian mających wpływ na dane zawarte w złożonym przez niego wniosku online, a stanowiącym podstawę do przyznania stypendium;
3. niespełnienia warunków określonych w uchwale Rady Miejskiej  nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania
i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

O zaistniałych sytuacjach student zobowiązany jest powiadomić Biuro Współpracy
z Uczelniami Wyższymi w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Składanie wniosków on-line przez studentów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego w dwóch terminach:
1. na semestr zimowy - od dnia uruchomienia aplikacji do 30 czerwca danego roku akademickiego;
2. na semestr letni - od dnia uruchomienia aplikacji do 30 listopada danego roku akademicki

 Link do wniosku on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego http://sps.cui.wroclaw.pl/.

Wymagane dokumenty

Złożony przez studenta za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać w formie pliku pdf następujące dokumenty wydane przez uczelnię polską:

1. zaświadczenie  potwierdzające status studenta z podaniem nazwy i kierunku studiów, etapu, roku i semestru;
2. zaświadczenie o średniej ocen za ukończony semestr (na dzień składania wniosku on-line);
3. zaświadczenie potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej
z podaniem daty rozpoczęcia i zakończenia nauki na uczelni zagranicznej;
4. prezentację.