Stypendium dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę

Stypendium dla studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujących na uczelniach zagranicznych

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miejskiej  nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem o stypendium

O stypendium mogą ubiegać się studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Zasady i tryb przyznawania stypendium

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium przez studentów III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych na uczelniach zagranicznych jest spełnienie następujących kryteriów:

 

  • uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
  • osiągnięcia w dziedzinie nauki.

 

Okres pobierania stypendium

Stypendia przyznawane są studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o nie. 

Uwagi

Studenci, którym zostało przyznane stypendium tracą prawo do jego pobierania, gdy przestali spełniać warunki określone uchwałą lub zostali skreśleni z listy studentów. O zaistniałych sytuacjach studenci są zobowiązani niezwłocznie powiadomić udzielającego stypendium.

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z wymaganymi dokumentami studenci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Internetowa rejestracja wniosków odbywa się w dwóch terminach:

  • do dnia 30 czerwca (dla semestru zimowego) w roku akademickim poprzedzającym termin udzielenia stypendium;
  • do dnia 30 listopada (dla semestru letniego) danego roku akademickiego.

Wymagane dokumenty

Złożony za pośrednictwem aplikacji internetowej wniosek powinien zawierać w formie elektronicznego pliku następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (tj. informację o nazwie uczelni, wydziale, kierunku, specjalności, roku i semestrze studiów);
  2. Zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni ukończony semestr studiów;
  3. Zaświadczenie z uczelni polskiej (wydane w j. polskim) potwierdzające prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
  4. Prezentację (forma dowolna).