Stypendium dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów

Stypendium dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia systemu studiów stacjonarnych – laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów
 i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium może ubiegać się student, który:
1. studiuje na I roku studiów jednolitych magisterskich lub I stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i nie publicznych we Wrocławiu;
2. jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub innego konkursu uprawniającego do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
3. nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Zasady przyznawania stypendium

Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium przez studentów I roku jest spełnienie następujących kryteriów:
1. posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;
2. zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Okres pobierania stypendium

Stypendium przyznawane jest studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium. 

Uwagi

Student, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania,
w przypadku:
1. skreślenia z listy studentów:
2. zmian mających wpływ na dane zawarte w złożonym przez niego wniosku online, a stanowiącym podstawę do przyznania stypendium;
3. niespełnienia warunków określonych w uchwale Rady Miejskiej  nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

O zaistniałych sytuacjach student zobowiązany jest powiadomić Biuro Współpracy
z Uczelniami Wyższymi w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia.

Termin i miejsce złożenia dokumentów

Składanie wniosków on-line przez studentów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego od dnia uruchomienia aplikacji do 30 października danego roku akademickiego. Link do wniosku on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego http://sps.cui.wroclaw.pl/.

Wymagane dokumenty

Złożony przez studenta za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać w formie pliku pdf następujące dokumenty:
1. zaświadczenie  z uczelni potwierdzające status studenta z podaniem nazwy kierunku studiów, etapu, roku i semestru;
2. zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia bez postępowania kwalifikacyjnego;
3. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;
4. prezentację.