Stypendia matematyczne

Przyjmowanie wniosków o stypendia dla studentów I roku, którzy na maturze zdali matematykę na a poziomie rozszerzonym na poziomie co najmniej 30% prowadzona jest przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi.

Formularz wniosku o przyznanie stypendium obowiązujący w tegorocznym naborze dostępny jest poniżej oraz w zakładce dokumenty.

Wypełniony formularz wniosku wraz z poniższymi załącznikami:

  • kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzona za zgodność
     z oryginałem przez szkołę ponadgimnazjalną;
  • kopię świadectwa z egzaminu maturalnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez szkołę ponadgimnazjalną;
  • zaświadczenie wydane przez dziekanat wrocławskiej uczelni wyższej informujące o statusie studenta pierwszego roku, nazwie uczelni, wydziale oraz kierunku studiów z zakresu nauk ścisłych lub technicznych, na który student został przyjęciu (a zatem wydane po 01.10.2016 roku; kierunek studiów ma być zgodny z katalogiem studiów z zakresu nauk ścisłych i technicznych wrocławskich uczelni wyższych, który dostępny jest w dokumentach do pobrania;
  • formularz do księgowości dot. danych osobowych

należy składać od 1 października br. do dnia 31 października br. w sekretariacie Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia (Rynek 13, II piętro, pok. 200).

Dodatkowe informacje w sprawach dot. stypendium matematycznego można uzyskać
pod nr tel. 71 770 20 04.

Uwaga: nie dokonujemy potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz świadectwa z egzaminu maturalnego.

Do pobrania