Studencki Program Stypendialny Stypendium dla doktorantów

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do skorzystania z oferty stypendialnej dla doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego (SPS). W tegorocznej edycji doktoranci zobowiązani są do wypełnienia wniosku on-line za pośrednictwem aplikacji internetowej, która zostanie udostępniona w pierwszym tygodniu czerwca br. Termin rejestracji oraz wypełniania wniosków upływa 30 czerwca 2020 r. (przyjmujemy wyłącznie wnioski on-line).

Formularz wniosku online dla doktorantów dostępny jest tutaj  (wniosek on-line) oraz
 w zakładce dot.  Studenckiego Programu Stypendialnego w pliku dokumenty do pobrania  (link w załączeniu https://wca.wroc.pl/sps-dokumenty-do-pobrania).

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcja dot. wypełniania formularza wniosku on-line Stypendium dla doktorantów (jest tutaj) oraz Regulaminem przyznawania stypendiów dla doktorantów  (jest tutaj).

Do wniosku online należy dołączyć jeden plik pdf  według poniższej nazwy
tj.
inicjał+nazwisko+załączniki.pdf. zgodnie z wykazem odpowiadającym poszczególnym kategoriom stypendialnym tj.

W ramach kategorii stypendialnych im. Ludwika Hirszfelda, Hugona Steinhausa, Maxa Borna, Wincentego Stysia, Jana Mozrzymasa:

 • CV (maksymalnie 1 strona)
 • Zaświadczenie o statusie doktoranta (maksymalnie 1 strona)
 • Numerowany wykaz publikacji oraz prac naukowych wraz z podaniem ich parametrów punktowych (np. Impact Factor)
 • Lista najważniejszych projektów badawczych (ze wskazaniem roli pełnionej przez wnioskodawcę), staży, czynnych udziałów w konferencjach (maksymalnie 3 strony)
 • Opinie i rekomendacje (maksymalnie 2 strony)
 • Potwierdzenie przyjęcia do recenzji, druku etc. prac wymienionych w punkcie 3
 • Inne ważne dla kandydata informacje (maksymalnie 1 strona)

W ramach kategorii stypendialnej im. Jerzego Grotowskiego.

 1. Portfolio (prezentacja specyfiki działalności):
 • Krótki biogram uwzględniający najważniejsze obszary aktywności artystycznej
  w obecnym okresie (do 180 wyrazów np. formie statementu). Proszę wybrać informacje aktualne na obecną chwilę z podsumowaniem wybranych działań.
 • Działania artystyczne i naukowe (wybierz do 10 reprezentatywnych przykładów pozwalających poznać na czym polega Twoją aktywność artystyczna). Proszę uwzględnić w nich następujące elementy:  tytuł, okres i miejsce realizacji, celowość pracy, czego dotyczy „projekt” (do 50 wyrazów), krótki opis dotyczący wykorzystanych technik, narzędzi, metod, problematyki ukazujących specyfikę realizowanego „projektu” (do 60 wyrazów), uzyskane efekty (do 50 wyrazów, możliwość zamieszczania linków).

 

UWAGA: Całość nie może przekroczyć 20 stron przyjętego formatu portfolio (dowolność dotyczy położenia pionowego bądź poziomego).

 

 1. CV (wykaz osiągnięć):

Wykaz publicznych prezentacji autorskich dzieł sztuki (odpowiednio do rodzaju sztuki jaki wykonuje doktorant (maksymalnie do 10 przykładów):

1.W zakresie sztuk plastycznych, konserwacji dzieł sztuki:

 • wystawy indywidualne i zbiorowe (proszę podać daty od - do, miejsce, organizatorów, nazwiska prowadzących, kuratora, link do strony);
 • autorstwo pomnika (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, szczegóły publicznej prezentacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy);
 • prace artystyczne w zbiorach, prace designerskie (proszę podać daty od ¬ do, miejsce, organizatorów, nazwiska prowadzących, kuratora, link do strony);
 1. W zakresie sztuki muzycznej:
 • instrumentaliści, wokaliści, tancerze: koncerty solowe, koncerty z orkiestrą, koncerty
  w zespole, opera, balet
  (proszę podać datę i miejsce koncertu; nazwę festiwalu (albo innej imprezy w ramach której się to odbyło); z jaką orkiestrą i pod czyją batutą wykonano kompozycje; w przypadku koncertu w zespole podać pozycję w zespole; w przypadku opery rolę wykonywaną w spektaklu operowym, w przypadku pieśni – czyje i kto akompaniował etc.), wydanie płyty (kiedy, gdzie i przez jaką wytwórnię płytową, z czyją muzyką, linki do stron);
 • kompozytorzy: gatunek i forma skomponowanego utworu, obsada wykonawcza, długość trwania utworu; wykonania i prawykonania; wydania i nagrania (podaj proszę datę skomponowania utworu, czy miał swoje prawykonanie, a jeśli tak to kiedy i przez kogo został wykonany; czy partytura została opublikowana, a jeśli tak to przez jakie wydawnictwo, gdzie i kiedy, czy kompozycja została nagrana (jeśli tak to kiedy, przez kogo i w jakiej wytwórni płytowej (linki do stron);
 • dyrygenci: data i miejsce koncertu, gatunek i forma dyrygowanego utworu, obsada wykonawcza, długość trwania utworu, nazwa orkiestry, chóru którymi kierowano; prawykonania, nagrania (jeśli tak to kiedy, przez kogo i w jakiej wytwórni płytowej, linki do stron);

3.W zakresie sztuki teatralnej i filmowej:

 • gatunek i forma spektaklu, w czyjej reżyserii i z czyim scenariuszem, rola pierwszoplanowa/drugoplanowa, data i miejsca premiery, zasięg krajowy/międzynarodowy, link do strony;
 • gatunek i forma filmu, w czyjej reżyserii i z czyim scenariuszem, rola pierwszoplanowa/drugoplanowa, data i miejsca premiery, zasięg krajowy/międzynarodowy, link do strony;
 • inne elementy wchodzące w obszar sztuk z dziedziny naukowej i jej poszczególnych dyscyplin;
 1. Nagrody, wyróżnienia, stypendia (proszę podać datę uzyskania/obowiązywania, instytucję nagradzającą, formę nagrody i jej fundatorów, nazwiska organizatorów / kuratora (link do strony, do 10 najważniejszych).
 2. Udział w sympozjach, warsztatach, seminariach, kursach mistrzowskich, stażach, rezydencjach artystycznych (proszę rozróżnić uczestnictwo czynne-bierne, krajowe-międzynarodowe oraz podać miejsce i okres realizacji, organizatorów, nazwiska prowadzących, kuratora).
 3. Udział w konkursach (krajowych/międzynarodowych, datę i miejsce realizacji, organizatora i nazwę konkursu).
 4. Wykaz publikacji naukowych i wystąpień z referatami podczas konferencji naukowych (proszę podać nazwę konferencji, miejsce i datę, tytuł referatu, a w przypadku publikacji podać pełny zapis bibliograficzny i uwzględnić liczbę punktów według list ministerialnych).
 5. Lista projektów badawczych (ze wskazaniem źródłą finansowania, daty i miejsca realizacji, pełnionej roli przez wnioskodawcę ( maksymalnie do 10 najważniejszych projektów).
 6. Wykaz znaczących dzieł sztuki, których doktorant jest współautorem, zrealizowanych
  i zaprezentowanych publicznie, np. autorstwo/ współautorstwo muzyki, zdjęć, choreografii, scenografii do filmu/spektaklu, udziału w zbiorowej wystawie plastycznej, autorstwo opracowania plastycznego wystawy/ spektaklu/ książki/ katalogu (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, określ zasięg krajowy/międzynarodowy).
 7. Wykaz najważniejszych realizacji zleconych, zamówień artystycznych, wdrożeń, wzorów patentowych, projektów komercyjnych.
 8. Inne ważne dla doktoranta informacje (proszę podać proszę datę i miejsce, organizatorów, (link do strony maksymalnie 1 strona).

III. Zaświadczenie o statusie doktoranta  

 1. Opinie i rekomendacje (maksymalnie 2 strony)

UWAGA: Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do przeniesienia wniosku do innej kategorii konkursowej.

Osoby ubiegające się o stypendium mogą złożyć tylko 1 wniosek. Ponadto osoby, które korzystały z programów stypendialnych, w tym ze stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego są zobowiązane odnotować ten fakt w formularzu on-line.

Informacja o wynikach Studenckiego Programu Stypendialnego - Stypendium dla Doktorantów  dostępna będzie na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego  w pierwszym tygodniu listopada 2020 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub email:
Monika Płoszaj tel. 71 770 20 04 lub email: monika.ploszaj@um.wroc.pl

Katarzyna Majkowska tel. 71 770 20 26 lub email: katarzyna.majkowska@um.wroc.pl