FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Studenckiego Programu Stypendialnego.

STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY – STYPENDIUM DLA DOKTORANTÓW

 

1. Jestem doktorantem na biotechnologii / filozofii / fizyce / geografii... etc. Czy mogę ubiegać się o stypendium w ramach jednej z kategorii?

Uchwała powołuje się na dziedziny naukowe według podziału opracowanego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Jeśli nie jest Pan/Pani pewien/pewna, do której dziedziny przyporządkować uprawianą przez siebie dyscyplinę, proszę zapoznać się z podziałem uchwalonym przez Komisję i dostępnym na jej stronach. 

2. Jak wysokie są stypendia?

Stypendium wynosi 2 000 zł

3. Na jaki okres jest przyznawane stypendium?

Stypendia w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego można otrzymać jednokrotnie
w czasie trwania studiów na okres 9 miesięcy. Zmiana zakresu studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o nie.  

4. Kiedy upływa termin składania wniosków?

Termin upływa 30 czerwca.

5. W jakiej formie należy złożyć wniosek – papierowej czy elektronicznej?

Wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej http://www.wca.wroc.pl.

6. Czy na pierwszym lub ostatnim roku studiów doktoranckich można składać wniosek?

Rok studiów nie ma znaczenia. Znaczenie mają tylko osiągnięcia naukowe. W momencie przyznania stypendium należy mieć status doktoranta (należy dostarczyć zaświadczenie z uczelni).

7. Czy trzeba mieć otwarty przewód doktorski?

Nie, jeśli tylko kandydat ma status doktoranta potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez uczelnię.

8. Czy trzeba studiować we Wrocławiu?

Tak. Trzeba być doktorantem jednej z wrocławskich uczelni.

9. Czy trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

Nie.

10. Kiedy będą znane wyniki?

W listopadzie.

11. W jaki sposób przebiega ocena wniosków?

Ocena aplikacji przebiega dwuetapowo, w pierwszym etapie wnioski są wstępnie oceniane przez członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz opatrzone rekomendacją dla komisji stypendialnej. Następnie wnioski wraz z rekomendacjami AMUiA zostają przekazane do komisji stypendialnej, która zajmuje się ostateczną ich oceną oraz podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium. Kryteria oceny ustalane są przez oba grona.

12.  Jak wybrać kategorię, do której składam wniosek?

Decyzja, do której kategorii złożą Państwo wniosek jest w Państwa gestii. Nie mamy dokumentu, który wprowadza jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie.

13.  Czy osiągnięcia mają być tylko z okresy studiów doktoranckich?

Wszystkie osiągnięcia naukowe (oczywiście ważne, o zasięgu krajowym lub międzynarodowym).

14.  Co należy zrobić jeśli straci się status doktoranta, a ma się przyznane stypendium?

W przypadku utraty  status doktoranta, jak również, gdy przestało się spełniać warunki określone uchwałą, należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Biuro Współpracy
z Uczelniami Wyższymi, co skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

15. Czy liczą się osiągnięcia tylko z okresu studiów doktoranckich?

Nie ma takiego ograniczenia. Wymagane jest jedynie, że mają to być publikacje o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

16. Czy wymagane jest potwierdzenie załączonych publikacji w postaci skanu 1 strony?

Wymagane jest potwierdzenia publikacji w odniesieniu do publikacji nie opublikowanych, które zostały przyjęte do druku (po recenzjach). W takiej sytuacji załącza się zaświadczenie
w postaci potwierdzenia przyjęcia do druku wystawionego przez redakcję czasopisma/tomu.

17. Czy wymagane są osiągnięcia tylko z okresu studiów doktoranckich?

Wszystkie osiągnięcia naukowe.

18. Czy CV ma być napisane pod kątem programu stypendialnego oraz czy musi zawierać  zdjęcie?

Treść załączonego CV zależy od kandydatów.

19. Czy do listy publikacji lub konferencji potrzebne są komentarze, czy są mile widziane?

Nie ma regulacji w tej sprawie. Decyzja należy zatem do kandydata.

20. Czy monografia (rozdział w książce) jest uważany za publikację?
Jak potwierdzić monografię?

Wystarczającym potwierdzeniem jest email o przyjęciu monografii do druku.

 

STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY – STYPENDIUM DLA STUDENTÓW

 

1. Kto może otrzymać stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się:

  • studenci I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujący na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będący laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego,
  • studenci III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia studiujący w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na  uczelniach zagranicznych.

2. Jakie warunki konieczne trzeba spełnić, aby ubiegać się o stypendium, gdy wyjeżdża się na studia za granicę?

Warunkiem koniecznym jest spełnienie następujących kryteriów:

  • uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
  • osiągnięcia w dziedzinie nauki.

Szczegółowo wymagania określone są w paragrafie 3 pkt  uchwale nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

3. Kto powinien złożyć wypełniony wniosek – student czy uczelnia?

Wypełnione wnioski studenci składają za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego. Formularz on-line dostępny jest po wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej http://www.wca.wroc.pl.

4. Kiedy upływa termin składania wniosków?

Termin składania wniosków dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę upływa 30 czerwca w przypadku semestru zimowego oraz 30 listopada, gdy wyjazd ma odbyć się w semestrze letnim, natomiast studenci będący laureatami olimpiad przedmiotowych składają wnioski do 30 października.

5. Gdzie należy złożyć wniosek?

 Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej.

6. Jakiej wysokości są stypendia dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę?

Wysokość stypendium wynosi 500 zł.

7. Czy laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursów mogą ubiegać się o stypendium? 

Tak.

8. Jakie warunki konieczne trzeba spełnić, aby będąc laureatem olimpiady lub konkursu otrzymać stypendium?

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium przez studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I stopnia studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursów jest spełnienie następujących kryteriów:

  • posiadanie przez studenta tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu;
  • zakwalifikowanie przez uczelnianą komisję kwalifikacyjną do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego.

Szczegółowo wymagania określone są w uchwale nr XXII/479/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

9. Jakiej wysokości są stypendia dla studentów będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursów?

Stypendium wynosi 1 000 zł.

10. W jakim terminie są wypłacane stypendia?

Stypendium wypłacane jest miesięcznie w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

11. Czy trzeba studiować we Wrocławiu, aby ubiegać się
o stypendium?

Tak. Trzeba być studentem jednej z wrocławskich uczelni.

12. Czy trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

Nie, nie ma takiego wymogu.

13. Na jaki okres jest przyznawane stypendium studentom wyjeżdżającym na studia za granicę oraz laureatom olimpiad przedmiotowych i konkursów?

Stypendia studenci wyjeżdżający na studia za granicę mogą otrzymać jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy, natomiast laureaci olimpiad przedmiotowych
i konkursów pobierają stypendium przez okres 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o nie.  

14. W jaki sposób przebiega ocena wniosków?

Ocena  wniosków przebiega dwuetapowo; w pierwszym etapie wnioski podlegają weryfikacji formalnej, a następnie merytorycznej, której dokonuje komisja stypendialna podejmująca ostateczną decyzję.  

15. Kiedy będą znane wyniki dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w semestrze zimowym, a kiedy w semestrze letnim?

We wrześniu w przypadku semestru zimowego oraz w styczniu/lutym w przypadku semestru letniego.

16. W jaki sposób będą przekazane wyniki zainteresowanym?

Wyniki są przekazywane do wiadomości uczelniom oraz stypendystom.

17. Czy wyniki będą dostępne na stronie internetowej?

Tak. Wyniki będą zamieszczone na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz BIP-ie.

18. Co należy zrobić jeśli straci się status studenta,
a zostało przyznane stypendium?

W przypadku utraty  status studenta, jak również, gdy nie spełnia się warunków określonych uchwałą należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, co skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.