Ruszyła nowa edycja - 2020/2021!

MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PARTNERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 
I NAUKI ORAZ SEKTORA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ „MOZART"

Już po raz dziewiąty zapraszamy naukowców i przedsiębiorców do udziału w programie „Mozart”, w ramach którego Miasto wspiera przedsiębiorców oraz naukowców w realizacji ich wspólnych projektów.

Miasto oferuje wsparcie finansowe dla partnerstw naukowo-biznesowych tj. naukowców zatrudnionych na uczelniach i w instytutach współpracujących z przedsiębiorcami, którzy działają i zatrudniają pracowników na terenie Wrocławia. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgłoszenie propozycji wspólnego projektu. Środki z budżetu Miasta wesprą najwyżej ocenione pomysły.

Program „Mozart” został wprowadzony w 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z 5 lipca 2012 r. Wsparcie finansowe w ramach programu uzyskały jak dotąd 222 projekty realizowane przez partnerstwa naukowo-biznesowe. Tematyka dotychczasowych projektów partnerstw jest bardzo różnorodna i ciekawa. Projekty te odpowiadają konkretnym potrzebom przedsiębiorstw, wpływając jednocześnie pozytywnie na praktykę dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów.

W efekcie współpracy naukowców i przedsiębiorców powstają nowe produkty i usługi, firmy biorące udział w programie zwiększają swoje obroty i dochody, poszerzają ofertę, co w konsekwencji powoduje ich rozwój i wzrost zatrudnienia – również w działach badawczo-rozwojowych.

Naukowcy natomiast, korzystając z elastycznej formuły programu, łączą dotychczasowy etat na uczelni z pracą na rzecz partnera biznesowego, a dzięki nowemu doświadczeniu modyfikują programy nauczania, tak aby w jeszcze większym stopniu odpowiadały wymogom rynku pracy. Dzięki ich zaangażowaniu powstają nowe programy zajęć oraz kursy, a studenci są angażowani w realizację projektów prowadzonych w partnerstwie z przedsiębiorcami w formie staży czy praktyk. Niejednokrotnie przedsiębiorcy biorą także udział w zajęciach dla studentów, którzy dzięki temu mogą zapoznać się z praktycznym podejściem do zagadnień poznawanych na uczelni. Ponadto dzięki udziałowi w programie naukowcy niejednokrotnie doprowadzają do nawiązania współpracy przedsiębiorcy z macierzystą uczelnią.

Co ważne projekty niejednokrotnie dotyczą poprawy jakości życia mieszkańców. Efektem współpracy są innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. Lokalnie działające przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój, a co za tym idzie na powstanie nowych miejsc pracy. W efekcie to Wrocław i jego mieszkańcy są głównymi beneficjentami zainicjowanego  przez Miasto programu.

Zaproszenie do udziału w programie kierujemy do mających pomysł na wspólny projekt i chętnych do złożenia wniosku w ramach programu „Mozart”:

 • przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę,

oraz

 • naukowców, posiadających co najmniej stopień doktora, zatrudnionych w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni czy pracownika naukowego w instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.

 W ramach IX edycji programu:

 • dofinansowanie z budżetu miejskiego otrzyma maksymalnie 30 partnerstw; realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy (z opcją wydłużenia o 6 miesięcy), a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny;
 • wsparcie finansowe Miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw);
 • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług (dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście.

[UWAGA: WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW] TERMIN ZGŁASZANIA CHĘCI UDZIAŁU W PROGRAMIE UPŁYWA 30.06.2020 r. (przed zmianą: 25.05.2020 r.).

Na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego (wca.wroc.pl) udostępniony jest Regulamin konkursu.

LISTA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH 

(do wypełnienia online lub załączenia w formie elektronicznej jako skan)

 1. Wniosek o dofinansowanie(do wypełnienia online) wersja .pdf
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków określonych w uchwale(do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie
 4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie
 5. Upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy ws. współfinansowania wynagrodzenia naukowca (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie (dot. przedsiębiorców, którzy wzięli udział w edycjach programu od 2017/2018 do 2019/2020 i w partnerstwie z naukowcem zrealizowali projekt z tą samą kategorią transferu wiedzy, co projekt zgłoszony w ramach edycji 2020/2021)
 7. Dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy – aktualny na dzień wysłania wniosku o dofinansowanie wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)
 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (dot. sytuacji w których osoba reprezentująca przedsiębiorcę działa na podstawie pełnomocnictwa)
 9. Zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca na uczelni na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego albo w jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)

Dokumenty z pkt. od 2 do 6 należy wypełnić na przygotowanych przez organizatora formularzach.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ      

 • termin składania dokumentów: do 30.06.2020 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: do 31.08.2020 r.
 • podpisanie trójstronnych umów: 1–30.09.2020 r.
 • rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2020 r.

 

KONTAKT

Anna Gil – koordynator programu
anna.gil@um.wroc.pl
tel. 71 770 20 05

Kamila Brycka – opiekun partnerstw
kamila.brycka@um.wroc.pl
tel.  71 770 20 28

Aleksandra Grzeczyńska – opiekun partnerstw
aleksandra.grzeczynska@um.wroc.pl
tel.  71 770 20 03

Katarzyna Hubicka – opiekun partnerstw   
katarzyna.hubicka@um.wroc.pl
tel. 71 770 20 30

Adam Żygadło – opiekun partnerstw
adam.zygadlo@um.wroc.pl
tel. 71 798 13 14

w sprawach pomocy de minimis

Monika Płoszaj
monika.ploszaj@um.wroc.pl
tel. 71 770 20 04