„Społeczność uczących się i jej uczelnie”

UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW PRZEGLĄDU OECD

NA TEMAT ROLI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ROZWOJU WROCŁAWIA

 

SEMINARIUM

”Społeczność uczących się i jej uczelnie”

 21-22 lutego 2013

organizatorzy: miasto Wrocław i OECD

we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

pod Patronatem Unii Metropolii Polskich

Czym jest przegląd?

Przegląd „Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju Wrocławia” przeprowadzony przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz miasto Wrocław został zrealizowany w ramach prowadzonego przez OECD od roku 2004 przeglądu i jest częścią szerszego programu z zakresu szkolnictwa wyższego.

Przeglądy dotyczące szkolnictwa wyższego w rozwoju miast i regionów są narzędziem OECD mającym na celu zmobilizowanie szkolnictwa wyższego dla gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju miast i regionów. Przeglądy analizują, jak system szkolnictwa wyższego wpływa na rozwój lokalny i regionalny.

Wrocławski przegląd jest pierwszym i jedynym, jak do tej pory, takim przedsięwzięciem w naszej części Europy.

Dlaczego jest realizowany?

Przegląd bada wkład instytucji szkolnictwa wyższego w rozwój kapitału ludzkiego i rozwój umiejętności mieszkańców (studentów, absolwentów, także kompetencji zawodowych osób już pracujących). Analizuje wpływ uczelni na transfer technologii i innowacji w biznesie, rozwój społeczny i kulturowy, a także na budowanie potencjału rozwojowego miasta.

Przegląd ma pomóc w tworzeniu partnerstw i prowadzeniu dialogu pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego oraz innymi uczestnikami życia społeczno-gospodarczego. Efektem takiego dialogu powinno być wspólne ustanowienie priorytetów działań i wprowadzenie ich do praktyki współpracy, tak by jak najlepiej wykorzystać potencjał uczelni dla rozwoju miasta i regionu.

Jak przegląd jest realizowany?

Prace nad przeglądem objęły kilkadziesiąt spotkań, w których uczestniczyło ponad sto osób – przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władze uczelni, pracownicy naukowi i administracyjni uczelni, przedstawiciele samorządów, organizacji pracodawców, biznesu, studenci i doktoranci oraz przedstawiciele organizacji trzeciego sektora. Z przedstawicielami tych grup w lutym 2011 roku spotkali się także eksperci OECD pracujący nad przygotowaniem ostatecznego dokumentu.

Seminarium upowszechniające wyniki jest ostatnim elementem przeglądu, jaki przewiduje program działania w ramach tego przedsięwzięcia (IMHE/OECD).

Perspektywa 2014-2020

W trakcie seminarium poruszonych zostanie wiele kwestii istotnych z punktu widzenia starań o unijne fundusze w najbliższych latach. Otóż dialog, jaki prowadzony był pomiędzy uczelniami i ich partnerami społecznymi, i gospodarczymi w ramach przygotowywania przeglądu we Wrocławiu, jak wiele wskazuje, będzie wymagany przez unijne agendy, jako punkt wyjścia w rozmowach o dofinansowanie projektów.