O programie

Program oparty na modelu Wrocławski Absolwent: zintegrowany kurs obejmujący uzupełnienie kompetencji studentów ostatnich lat studiów. Przeprowadzenie zintegrowanego kursu obejmującego uzupełnienie kompetencji studentów na potrzeby nowoczesnego rynku pracy według modelu: Wrocławski Absolwent”

Program „Wrocławski Absolwent” zrodził się z rozmów z wrocławskimi pracodawcami koordynowanych przez samorząd miasta poprzez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i program Wrocławskie Centrum Akademickie.

Podczas dyskusji zarysowały się dwa zasadnicze nurty krytyki zagadnienia kompetencji absolwentów. Pierwszy z nich skupiał się na szczegółowych umiejętnościach przydatnych do realizacji konkretnych projektów w poszczególnych firmach. Drugi z nich dotyczył umiejętności uniwersalnych – to jest niezwiązanych ze specyficznymi lub tymczasowymi (biorąc pod uwagę rozwój narzędzi pracy) potrzebami pracodawców.

„Wrocławski Absolwent” jest propozycją konkretnego, wymiernego i istotnego dla budowania relacji uczelni z pracodawcami projektu w drugim ze wskazanych obszarów. Program skupia się na kompetencjach stanowiących – według pracodawców, którzy zainicjowali pilotażowe działanie – swoisty elementarz współczesnego miejsca pracy.

W ten sposób ukształtowany został model „Wrocławski Absolwent” – swego rodzaju wzorzec sprawdzonych w pilotażu działań w zakresie dokształcania studentów ostatnich lat studiów na potrzeby rynku pracy.

Model ten obejmuje zintegrowany kurs kompetencji z zakresu pracy w interdyscyplinarnym zespole na potrzeby nowoczesnego środowiska pracy. W tym sensie celem kursu jest doposażenie absolwentów wrocławskich uczelni w kompetencje, dzięki którym ich szanse na zatrudnienie znacząco się zwiększą. Kurs składa się z modułów obejmujących swym zakresem kształcenie kompetencji cenionych w nowoczesnym środowisku pracy: umiejętność pracy i efektywnej komunikacji w interdyscyplinarnym zespole; praktyczna znajomość języka obcego; umiejętności numeryczne; twórcze rozwiązywanie problemów. Podział na moduły nie jest co do zasady ostateczny, ale ponieważ został wypracowany w dialogu z grupą znaczących pracodawców i eksperymentalnie sprawdzony w ramach pilotażu oraz w kolejnych edycjach Programu, przyjmuje się do za optymalny. Ponadto wybrane moduły stanowią bardzo szerokie zagadnienia, co w praktyce daje dużą swobodę w tworzeniu szczegółowego sylabusu.

Konkurs na realizację zadania: przeprowadzenie zintegrowanego kursu obejmującego uzupełnienie kompetencji na potrzeby nowoczesnego rynku pracy (według modelu „Wrocławski Absolwent”) skierowanego do uczelni współpracujących z parterami biznesowymi  wyłania najlepszą propozycję realizacji zintegrowanego kursu akademickiego, który w najpełniejszy sposób realizował będzie założenia modelu.

Jak dotąd zostały zakończone dwie edycje Programu, natomiast trwająca właśnie trzecia edycja zakończy się we wrześniu 2013 r.