O AMUiA

Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Działa od 2010 r. Jej celem jest wspieranie talentu wybitnych młodych naukowców i artystów. Akademia jest miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i żywej wymiany intelektualnej na najwyższym poziomie.

Członkostwo w niej jest wyrazem szacunku dla działalności i osiągnięć młodego pokolenia uczonych i twórców. Patronat nad Akademią sprawuje honorowa Kapituła w składzie:

  • prof. Andrzej Białas – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
  • prof. Marek Bojarski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
  • dr Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia
  • prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Tadeusz Luty – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • prof. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opieka ze strony przedstawicieli Kapituły stanowi dla członków Akademii nie tylko szansę na dalszy rozwój, ale i nawiązanie kontaktów w kraju i na świecie.

Działalność Akademii

AMUiA funkcjonuje jako zespół opiniodawczo-doradczy Prezydenta Wrocławia. Jej członkowie   mają możliwość realizowania wspólnych przedsięwzięć na styku rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Mogą odbywać cykliczne spotkania obejmujące wykłady i warsztaty prowadzone przez nich samych lub zapraszanych wybitnych naukowców oraz popularyzatorów nauki i innowacji. Członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów mogą również tworzyć interdyscyplinarne zespoły badawcze a także prowadzić w swoim gronie projekty naukowe. Wzorem podobnych inicjatyw w Niemczech zarówno sami uczestnicy jak i działająca w ich imieniu Kapituła powinni nawiązywać współpracę z biznesem (fundacjami). Jednak szczegółowa działalność Akademii zależy przede wszystkim od jej członków – to oni nadają jej kierunek rozwoju i ostateczny kształt oraz określają tematyczny obszar jej zainteresowań. Długość kadencji członków wynosi 5 lat.

Kto może starać się o przyjęcie do Akademii Młodych Uczonych i Artystów?

  • Zaproszenie do Akademii skierowane jest do osób w wieku do 35 lat, wywodzących się ze środowisk akademickich instytutów badawczych, uczelni skupionych w Kolegium Rektorów Wrocławia, Opola, Zielonej Góry i Częstochowy oraz uczelni prywatnych z Wrocławia i Dolnego Śląska reprezentujących rozmaite dziedziny i dyscypliny nauki i sztuki.
  • Osoby te muszą wykazać się wybitnymi osiągnięciami w swojej dyscyplinie i wykazywać się zainteresowaniem aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki.
  • Ostatecznego potwierdzenia wyboru członków Akademii dokonuje honorowy przewodniczący Kapituły, Rafał Dutkiewicz.