O programie „Mozart”

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART" jest programem przyjętym w 2012 roku przez Radę Miejską Wrocławia. Jego celem jest wsparcie wrocławskiego rynku pracy poprzez umożliwienie firmom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.

W ramach projektu Miasto udziela finansowego wsparcia partnerstwom naukowo-biznesowym na realizację zgłoszonych przez nie projektów z różnych dziedzin, takich jak: biotechnologia, medycyna, budownictwo, informatyka, robotyka oraz wielu innych.

Udział w programie daje firmie możliwość skorzystania z potencjału intelektualnego naukowca i wykorzystania jego rozległej, specjalistycznej wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. Naukowiec natomiast zyskuje możliwość pracy w środowisku biznesowym i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce.

Elastyczna formuła programu pozwala naukowcowi na łączenie pracy na rzecz przedsiębiorstwa z dotychczasową pracą na uczelni. Jest to niezwykle cenne, gdyż daje możliwość przeniesienia nowo zdobytych doświadczeń podczas pracy w środowisku biznesowym do praktyki dydaktycznej. W konsekwencji na uczelniach powstają aktualne programy nauczania, dostosowane do realnych potrzeb rynku pracy. Skutkiem jest lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Doświadczenie minionych edycji programu pokazuje, że w wyniku współpracy partnerstw, powstają nowe innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. W konsekwencji zwiększają się obroty i dochody firm, co owocuje rozwojem lokalnych przedsiębiorstw, a także powstawaniem nowych miejsc pracy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z dnia 5 lipca 2012 r., na mocy której realizowany jest program, o dofinansowanie projektów mogą starać się partnerstwa:

  • naukowca, który uzyskał co najmniej stopień naukowy doktora i jest zatrudniony na uczelni lub w instytucie w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego, lub badawczego

     oraz

  • przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników na terenie Miasta Wrocław

Partnerstwa do udziału w programie zostały zaproszone po raz pierwszy w 2012 roku. Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Do pobrania