FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat programu Zielony Transfer.

1. Jestem doktorantem - czy mogę wziąć udział w projekcie?

Nie. Warunkiem koniecznym dla kandydatów ubiegający się o staż w projekcie Zielony Transfer jest zatrudnienie w instytucie badawczym, instytucie naukowym lub na uczelni z Dolnego Śląska na stanowisku profesora, adiunkta lub asystenta.

2. Co to jest pomoc de minimis i kto jej udziela, kto jest beneficjentem?

Jest to szczególna kategoria wsparcia udzielana przez państwo, która ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro. Pod uwagę bierze się bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie.

3. Czy formularze trzeba przesłać drogą elektroniczną, czy też od razu dostarczyć oryginały?

Zeskanowane formularze należy wysyłać drogą elektroniczną na adres organizatora: zielonytransfer@um.wroc.pl. Jedynie w przypadku niektórych dokumentów finansowych pracodawcy (rachunku zysków i strat z trzech ostatnich lat lub PIT-w z trzech ostatnich lat obrotowych) dopuszcza się możliwość przedstawienia Organizatorowi oryginałów do wglądu.

4. Czasu na złożenie aplikacji jest bardzo mało - czy można donieść dokumenty w terminie późniejszym?

Nie. Zgodnie z regulaminem dodatkowego naboru na staże w ramach projektu Zielony Transfer, wszystkie wzmagane dokumenty należy dostarczyć Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 11.02.2011r.

5. Kiedy i jaką drogą kandydaci zostaną poinformowani o wynikach? Czy również w przypadku negatywnie rozpatrzonej kandydatury?

Wszyscy kandydaci (niezależnie od pozytywnego, bądź negatywnego rozpatrzenia ich aplikacji), zostaną powiadomieni e-mailowo bądź telefonicznie o wynikach dodatkowego naboru w terminie do 14 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

6. Gdzie można otrzymać do wglądu umowę? Jakie warunki przewiduje?

Organizator przewiduje możliwość wglądu do Umowy stażu w Biurze Projektu „Zielony Transfer" (adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Rynek 13, 50-101 Wrocław). Prosimy jednocześnie o wcześniejszy kontakt celem umówienia się na konkretny termin.

7. Co w przypadku choroby stażysty w trakcie trwania stażu lub w razie innych zdarzeń losowych?

Organizator dopuszcza możliwość przerwy w odbywaniu stażu, przy czym nie może ona trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku przerwy w odbywaniu stażu trwającej dłużej niż 5 dni roboczych i nieprzekraczającej 3 miesięcy, Organizator może wyrazić zgodę na kontynuowanie stażu. W takim przypadku strony zawierają porozumienie dotyczące warunków kontynuacji stażu. Szczegółowe zapisy dotyczące przerw w odbywaniu stażu znajdują się w §18 i §19 Regulaminu stażu.