FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Wrocławska Magnolia”.

1. Prace o jakiej tematyce kwalifikują się do konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”?

Zgodnie z regulaminem, prace zgłoszone do konkursu powinny podejmować problematykę z zakresu poprawy jakości życia Wrocławian, a w szczególności szeroko pojętej ochrony środowiska i przyrody Wrocławia oraz ochrony zdrowia i życia człowieka, a także zagospodarowania terenów zielonych w tym mieście.

2. Obroniłem się w bieżącym roku akademickim. Czy moja praca może zostać zgłoszona do konkursu?

Niestety nie. Praca może wziąć udział dopiero w kolejnej edycji konkursu, gdyż zgodnie z regulaminem, można zgłaszać tylko prace obronione w roku akademickim poprzedzającym ten, w którym została ogłoszona dana edycja konkursu.

3. W jaki sposób mogę zgłosić pracę do konkursu?

Praca konkursowa może zostać zgłoszona tylko za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora danej uczelni, wskazanego do spraw konkursu Wrocławska Magnolia.

4. Ile prac można zgłosić do konkursu?

Każda uczelnia może zgłosić jednorazowo 5 prac konkursowych. Za wyłonienie najlepszych prac na danej uczelni odpowiedzialny jest Pełnomocnik Rektora uczelni do spraw konkursu Wrocławska Magnolia.

5. W jakim terminie należy składać prace konkursowe?

Termin składania prac przez absolwentów w ramach procedury uczelnianej ustalany jest indywidualnie przez Pełnomocników. Pełnomocnicy zobowiązani są do dostarczenia wybranych zgłoszeń z uczelni (prace wraz z pozostałymi dokumentami) do siedziby Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi do 15 marca roku następującego po roku akademickim, w którym konkurs został ogłoszony.

6. Jakie dokumenty powinno zawierać zgłoszenie konkursowe?

Pełne zgłoszenie powinno zawierać wersję elektroniczną: pracy dyplomowej, formularza zgłoszeniowego i opinii promotora oraz formularz zgłoszeniowy w formie papierowej, a także krótką prezentację multimedialną dotyczącą pracy.

7. Jak powinna być przygotowana prezentacja?

Prezentacja powinna być przygotowana w jednym pliku (osobny plik, np. z nagraniem dźwiękowym, nie zostanie uwzględniony). Czas prezentacji musi wynosić maksymalnie 3 minuty.Narrację prezentacji w formie nagranego głosu musi prowadzić autor pracy.

8. Jakie nagrody zostały przewidziane w konkursie?

Z uwagi na cel konkursu, którym jest praktyczne wykorzystanie nagrodzonych prac, ich autorzy, poprzez wdrożenie w życie miasta swoich pomysłów, mają szansę przyczynić się do rozwoju Wrocławia.

Dodatkowo dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne. Wysokość nagród ustala Komisja Konkursowa. Dotychczas nagrody pieniężne wyniosły od 2 000 do 10 000 zł.