FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat Visiting Professors.

1. Kto jest zaproszony do skorzystania z programu?

Do udziału w Programie zaproszone są wrocławskie uczelnie akademickie i instytuty naukowe.

2. Kto składa wniosek o dofinansowanie wizyty?

O dofinansowanie wizyty danego naukowca czy artysty wnioskuje uczelnia bądź instytut naukowy (a nie zapraszani goście). Wnioski podpisywane są przez rektorów uczelni lub dyrektorów instytutów, a dostarczają je bezpośrednio do Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi (BWU) osoby upoważnione przez Rektora.

3. Kto opiniuje wnioski?

Wnioski opiniuje Kapituła Scientiae Wratislavienses powołana przez Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry.

4. Jakie kandydatury są pozytywnie rozpatrywane? Kogo zaprosić?

W pierwszej kolejności Kapituła akceptuje kandydatury zaproszonych:

 • wybitnych i uznanych w świecie naukowców oraz artystów;
 • naukowców pełniących funkcje organizacyjne w czołowych instytucjach i organizacjach naukowo-badawczych;
 • osób nie będących Polakami;

Uwaga: Kapituła nie rozpatruje wniosków kandydatur, które już były wcześniej finansowane ze środków miasta.

5. Jak powinien wyglądać budżet? Co jest finansowane w ramach programu, a czego Miasto nie finansuje?

W ramach programu Miasto finansuje takie kategorie wydatków jak:

 • podróż naukowca;
 • honorarium za przeprowadzone zajęcia/wykłady/warsztaty/seminaria;
 • wyżywienie podczas wizyty;
 • nocleg.

W programie nie są finansowane:

 • usługi tłumaczeniowe zajęć/wykładów/warsztatów/seminariów;
 • promocja wizyty;
 • uroczyste kolacje z udziałem zaproszonego naukowca;
 • wynajem sal;
 • bilety na transport publiczny i/lub bilety na wydarzenia kulturalne;
 • faktury wystawione przez daną uczelnię  czy instytut.

6. Ile wniosków w jednej edycji programu może złożyć uczelnia/instytut?

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków.

7. W jakim języku powinien być wypełniony wniosek?

Wszystkie dokumenty, wniosek oraz załączniki muszą być wypełnione w języku polskim. Wyjątkiem jest CV naukowca.

8. W ilu egzemplarzach należy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie wizyty należy złożyć w jednym egzemplarzu.

9. Czy wniosek do programu należy przesłać drogą elektroniczną, czy też dostarczyć oryginały (wersja papierowa)?

Komplet dokumentów (wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami) należy dostarczyć w formie papierowej do siedziby BWU - Rynek 13, II p. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione i odpowiednio opieczętowane.

10. W jakim okresie może zostać zrealizowana wizyta i jak długo może trwać? Czy kwota jaką Kapituła przyznaje w ramach jednej kandydatury jest ograniczona?

Zaleca się aby wizyta nie była wcześniej jak kwiecień i nie później jak listopad; nie ma ograniczeń odnośnie czasu trwania wizyty, podobnie jak w przypadku kwoty dofinansowania w ramach jednej kandydatury.

11. Kiedy i jaką drogą kandydaci zostaną poinformowani o wynikach?

Wszystkie osoby składające wniosek (zarówno te których wnioski zostaną zakwalifikowane do programu i te które się nie zakwalifikują) zostaną powiadomione o wynikach e-mailowo w terminie do 14 dni od posiedzenia Kapituły.

12. Ile wniosków do programu otrzyma finansowanie?

Nie ma określonej liczby. Jedynym ograniczeniem jest wysokość budżetu przewidzianego w danym roku na dofinansowanie wszystkich wizyt. Dotychczas Kapituła kwalifikowała od 15 do 20 wizyt rocznie.

13. Jaki charakter mają mieć zajęcia z udziałem zaproszonego gościa?

Zajęcia z udziałem zaproszonego naukowca muszą mieć charakter otwarty.
Warsztaty specjalistyczne mogą mieć charakter nie otwarty po konsultacji z Organizatorem.

14. Jak jest sformalizowana współpraca między Miastem a uczelnią/instytutem?

Na okoliczność organizacji wizyty uczelnia/instytut zawierają umowę dotacyjną z Gminą Wrocław, na kwotę zatwierdzoną przez Kapitułę z przeznaczeniem na organizację wizyty.
Środki zostają przelane na wskazane konto uczelni/instytutu, po przedłożeniu przez nich „oferty realizacji zadania” i podpisaniu umowy.

15. W przypadku zakwalifikowania więcej niż jednego naukowca z uczelnią/instytutem zostanie podpisana więcej niż jedna umowa?

Gmina podpisuje z uczelnią/instytutem każdorazowo umowę na każdą z wizyt, która otrzymała dofinansowanie. Szczegółowy opis wizyty, kosztorys i tematy zajęć określa zał. 1 do umowy dotacyjnej „oferta realizacji zadania.

16. Kto podpisuje umowę?

Umowę podpisuje rektor uczelni /dyrektor instytutu bądź inna osoba przez nich  upoważniona (na podstawie przedłożonego upoważnienia).

17. Czy konto, na które zostanie przelana dotacja, powinno być kontem oprocentowanym?

Organizator nie narzuca kategorii konta, na które zostaną przekazane środki.

18. Jak będzie wyglądać rozliczenie programu?

Każda uczelnia/instytut ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie z realizacji umowy maksymalnie do 30 dni od zakończenia realizacji umowy (kwestia ta jest rozstrzygnięta w umowie, do umowy również jest załączony wzór takiego sprawozdania).

19. Co w sytuacji, kiedy wizyta zostanie odwołana z przyczyn niezależnych od uczelni/instytutu? Czy Kapituła w zastępstwie wybiera innego wizytującego spośród złożonych wniosków, które nie otrzymały dofinansowania?

W przypadku odwołania wizyty Kapituła nie wstawia w jej miejsce kolejnego wizytującego. Jeżeli sytuacja ta wystąpi jeszcze przed podpisaniem umowy, Uczelnia dostanie dofinansowanie pomniejszone o kwotę odwołanej wizyty.