FAQ

Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart". Najczęściej zadawane pytania:

1. Kto powinien wysłać wypełniony wniosek o dofinansowanie (formularz zgłoszeniowy) - naukowiec czy przedsiębiorstwo?

Wniosek o dofinansowanie (dostępny na stronie www.wca.wroc.pl) jest skonstruowany w taki sposób, że niektóre z jego części są wypełniane jedynie przez naukowca, a inne tylko przez przedsiębiorcę, ale jest również część wspólna wypełniana przez Partnerstwo czyli naukowca łącznie z przedsiębiorcą.

Wniosek zostanie skutecznie wysłany (złożony), kiedy naukowiec i przedsiębiorca zakończą pracę nad ostatnią jego częścią „D”, akceptując zapoznanie się z treścią regulaminu i otrzymają wspólnego maila z informacją o kompletnie złożonym wniosku.

2. Kiedy upływa termin składania (przesłania) wniosków dla edycji 2018/2019?

Termin upływa 20.06.2018 r. do końca dnia.

3. Czy zadania wyznaczone w projekcie mogą być realizowane poza przedsiębiorstwem?

Co do zasady projekt powinien być realizowany u Przedsiębiorcy, jednak
w uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na czasową realizację projektu poza przedsiębiorstwem (jeżeli zadania realizowane poza przedsiębiorstwem zajmują nie więcej niż 25% czasu przeznaczonego na cały projekt).

Jeśli projekt będzie częściowo realizowany na macierzystej uczelni/w jednostce naukowej - niezbędne jest dostarczenie Organizatorowi kserokopii umowy zawartej między przedsiębiorcą a uczelnią/jednostką naukową na korzystanie z infrastruktury uczelni czy jednostki naukowej lub zgody na bezpłatne wykorzystanie zasobów o treści:

„Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie zasobów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

przez Pana/Panią …………………………………………………… w celach realizacji projektu pt.:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego
i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „Mozart” w okresie od………………… do ……………………..”.

 

4. Jakie wymagania formalne musi spełniać przedsiębiorca, z którym chcę nawiązać współpracę?

Musi być to przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie Miasta Wrocławia (np. oddział firmy, filia, biuro) i zatrudnia tu co najmniej dwóch pracowników (na umowę o pracę). Przedsiębiorca musi również spełniać kryteria przyjęcia pomocy de minimis (zgodnie z obowiązującymi przepisami:
https://uokik.gov.pl/wylaczenia_grupowe_i_pomoc_de_minimis2.php).

5. Jaka jest definicja przedsiębiorcy, który może wziąć udział w programie?

Punktem wyjścia jest definicja zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą; za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej czyli zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalności zawodowej, wykonywanej w sposób zorganizowany
i ciągły.).

Jednak w sytuacji, w której działalność danego podmiotu nie mieści się w obrębie wymienionej ustawy (np. fundacja czy stowarzyszenie), Organizator dopuszcza możliwość poszerzenia tej definicji. Należy mieć na uwadze, że cechami, które decydują o tym, że dana działalność jest działalnością gospodarczą jest zarobkowość, zorganizowanie i ciągłość. Dlatego w tych szczególnych przypadkach zapraszamy do kontaktu z Organizatorem w celu uzyskania interpretacji prawnej, czy dany podmiot może wziąć udział w programie jako przedsiębiorca.

 

6. Czy naukowiec zatrudniony na dwóch uczelniach może wziąć udział
w Programie?

Kryterium dostępu dla naukowca dotyczące dodatkowego zatrudnienia brzmi:
„o staż może ubiegać się pracownik naukowy/naukowo-dydaktyczny, który nie podjął dodatkowego zatrudnienia poza podstawowym” miejscem pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

7. Czy naukowiec, który prowadzi działalność gospodarczą może wziąć udział
w programie?

Tak, o ile zostaną spełnione wszystkie kryteria dostępu określone w regulaminie.

8. Nie mogę znaleźć definicji dodatkowego zatrudnienia w ustawie
o szkolnictwie wyższym. Czy jeżeli pracuję na uczelni X a dodatkowo
w firmie Y we Wrocławiu to czy będzie to traktowane jako dodatkowe zatrudnienie? Bo nie jest to ani uczelnia ani jednostka naukowa.

W myśl art. 2 ww. ustawy przez dodatkowe miejsce pracy należy rozumieć uczelnię lub jednostkę naukową w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.

Z kolei zgodnie z art. 129
ww. ustawy nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni publicznej może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo badawczą. W tym wypadku wymagana jest zgoda rektora. Podjęcie dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy. Regulacje nie wprowadzają zakazu świadczenia pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym (umów autorskich o dzieło, zleceń etc.).

Podsumowując nauczyciel akademicki może w zasadzie bez ograniczeń świadczyć pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a także w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Można być (dodatkowo) zatrudnionym na Uczelni X, ponieważ firma Y nie jest pracodawcą prowadzącym działalność dydaktyczną lub naukowo badawczą,
w związku z czym nie stanowi dodatkowego miejsca pracy w świetle przepisów art. 129 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

9. Jak będzie wyglądać rozliczenie pracy partnerstwa? Kto będzie odbierał pracę?

Każde partnerstwo jest zobowiązane do złożenia u organizatora dokumentów rozliczeniowych po każdym zakończonym miesiącu realizacji projektu. Dokumenty rozliczeniowe: harmonogram, listę obecności, sprawozdanie oraz protokół podpisują strony partnerstwa -- naukowiec i przedsiębiorca (opiekun projektu w firmie) oraz organizator (pracownicy BWU). Rachunek natomiast przygotowywany jest i podpisywany tylko przez naukowca, po czym zatwierdza go organizator. Do dokumentów rozliczeniowych należy każdorazowo dołączyć zaświadczenie wystawiane przez uczelnię czy instytut potwierdzające zatrudnienie naukowca oraz fakt odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.
Po uzupełnieniu wymaganych podpisów wszystkie strony otrzymują egzemplarz protokołu odbioru prac częściowych.

10. Jak poświadczać za zgodność z oryginałem załączniki wymagane do formularza zgłoszeniowego?

Poświadczenie dokumentów „za zgodność z oryginałem" następuje zgodnie
z jednym z poniższych sposobów:

  • pieczątka lub zapis słowny  „za zgodność z oryginałem" na pierwszej stronie dokumentu ze wskazaniem od której do której strony dokument jest poświadczany, data poświadczania za zgodność oraz czytelny podpis osoby upoważnionej/osób upoważnionych bądź parafa opatrzona pieczęcią imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych wraz ze wskazaniem jej/ich stanowiska;
  • pieczątka lub zapis słowny  „za zgodność z oryginałem" na każdej stronie dokumentu, data poświadczenia za zgodność oraz czytelny podpis osoby upoważnionej/osób upoważnionych bądź parafa opatrzona pieczęcią imienną osoby upoważnionej/osób upoważnionych wraz ze wskazaniem jej/ich stanowiska.

 

11. W jakim trybie należy dostarczyć wnioski o dofinansowanie wraz
z niezbędnymi załącznikami?

Wnioski o dofinansowanie (formularze zgłoszeniowe) wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać do Organizatora za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie www.wca.wroc.pl. Dokumenty w formie papierowej nie są wymagane i nie będą przyjmowane przez Organizatora.

12. W jakim formacie załączać dokumenty do wniosku o dofinansowanie?

Załączniki powinny być w formacie PDF.

13. Kiedy i jaką drogą kandydaci zostaną poinformowani o wynikach?

Każde z partnerstw, zarówno te zakwalifikowane do programu jak i te które nie otrzymały dofinansowania, zostanie poinformowane przez organizatora o wynikach drogą elektroniczną (e-mail) do 4.09.2018 r.

14. Co to jest pomoc de minimis i kto jej udziela, kto jest beneficjentem?

Jest to szczególna kategoria wsparcia udzielana przez państwo, która ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro. Pod uwagę bierze się bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie, a także powiązanych z nim przedsiębiorstw.

15. Czy naukowiec może wnioskować o dofinansowanie z różnymi partnerami biznesowymi?

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków.

16. Czy Przedsiębiorca może złożyć kilka wniosków, gdzie partnerami
są różni naukowcy?

W przypadku firmy możliwe jest wzięcie udziału w jednym partnerstwie raz
na 4 lata z wyjątkami – w tym okresie istnieje możliwość utworzenia drugiego partnerstwa pod warunkiem uzyskania zgody komisji konkursowej na realizację przez tego samego przedsiębiorcę drugiego projektu oraz spełnienia jednego
z niżej opisanych warunków:

  • w dwóch projektach realizowanych przez tego samego przedsiębiorcę zachodzą różne rodzaje transferu wiedzy;
  • realizowane są dwa projekty o tym samym rodzaju transferu wiedzy,
    a wynagrodzenie dla naukowca w jednym z nich w 40% pokrywane jest przez przedsiębiorcę.

Jednakże nie ma ograniczeń co do liczby złożonych wniosków.

17. Czy WCA wspiera poszukiwanie partnerów do realizacji projektu?

W ramach program „Mozart" Miasto oferuje wsparcie dla już utworzonych partnerstw naukowców z przedsiębiorcami i nie przewiduje udostępnienia narzędzia do poszukiwania partnerów. Możliwe jest jednak zamieszczenie ogłoszenia z własną ofertą (ze strony firmy lub naukowca) na stronie wca.wroc.pl po uprzednim kontakcie pod adresem email mozart@um.wroc.pl (Jak znaleźć partnera do projektu?).

18. Na jakie kategorie wydatków można przeznaczyć pozyskane w ramach programu środki Miasta Wrocław?

Dofinansowanie w ramach programu obejmuje tylko i wyłącznie wynagrodzenie naukowca – miesięcznie 3 200 zł brutto (za 32 h pracy).

19. Ile partnerstw otrzyma dofinansowanie w edycji 2018/2010?

Maksymalnie 30 partnerstw.

20. Jakich tematów powinny dotyczyć projekty partnerstw?

Organizator dopuszcza tematy projektów ze wszystkich dyscyplin – są one traktowane równorzędnie.

21. Czy istnieje możliwość realizacji projektu partnerstwa w okresie dłuższym niż 12 miesięcy?

Podstawowy okres trwania projektów to 12 miesięcy. Jednakże zgodnie z uchwałą istnieje opcja wydłużenia tego okresu o 6 miesięcy, o czym partnerstwa są informowane już w podczas udziału w programie.

22. Jakiego rodzaju zawierana jest umowa Partnerstwa z Gminą Wrocław?

Na realizację programu podpisywana jest trójstronna umowa zlecenie pomiędzy Gminą Wrocław, Naukowcem i Przedsiębiorcą.

23. W jaki sposób zostają uregulowane prawa do własności intelektualnej dotyczącej rezultatów pracy partnerstw w ramach Programu?

Zgodnie z zapisami umowy stażu Organizatorowi nie przysługują żadne prawa do rezultatów wypracowanych przez partnerstwo (mowa tu w szczególności o utworach w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o wynalazkach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych, znakach towarowych, oznaczeniach geograficznych i topografii układów scalonych
w rozumieniu prawa własności przemysłowej). Jednocześnie Organizator wskazuje na potrzebę uregulowania wspomnianej kwestii w ramach odrębnej umowy (pomiędzy naukowcem a przedsiębiorcą).

Ponadto dla zakwalifikowanych partnerstw Organizator przewiduje spotkanie z rzecznikiem patentowym, który służy wsparciem w kwestiach problematyki własności intelektualnej.

24. Jak wygląda czas pracy podczas realizowania programu?

Naukowiec ma obowiązek realizować projekt co najmniej jeden dzień w tygodniu, przy czym najmniejszą jednostką rozliczeniową jest jedna godzina. Łącznie naukowiec ma przepracować 32 godziny w miesiącu.

25. Dlaczego nie mogę ostatecznie zapisać wniosku pomimo, że został on wypełniony poprawnie i podpisany tym samym imieniem i nazwiskiem, które zostało użyte we wniosku?

Powodem może być użycie w tekście w momencie podpisywania wniosku dodatkowych spacji. Są one traktowane przez system jako dodatkowe znaki i powodują błędne odczytywanie wcześniej użytych danych. Podpis we wniosku powinien być tożsamy z danymi osoby go wypełniającej.

26. Dlaczego Przedsiębiorca ma problem z dostępem do swojej części wniosku?

Najczęściej dzieje się tak dlatego, ponieważ musi upłynąć około 15 min od momentu wypełnienia wniosku przez Naukowca. Odczekanie tego czasu po wylogowaniu się Naukowca powinno pomóc.

27. Czy każdy Przedsiębiorca aplikujący do udziału w programie powinien dołączyć do wniosku załącznik nr 4-upoważnienie dotyczące wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących firmy?

Załącznik nr 4 dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

28. Proszę o informację, czy uzyskane podczas realizacji projektu wyniki muszą zostać wdrożone?

Wdrożenie wyników projektu nie jest elementem obligatoryjnym – to Państwo jako partnerstwo decydujecie o kształcie projektu i sposobie jego realizacji (w tym programie).

29. Jak Państwo rozumiecie wdrożenie wyników projektu?

Sposób, w jaki zostaną wykorzystane innowacyjne i nowatorskie rozwiązania w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie, nowe produkty i usługi czy inne rezultaty pracy partnerstwa (co wiążę się z kolejnym etapem po wypracowaniu rezultatów projektu).

30. W jakim terminie od zakończenia realizacji projektu oczekiwane będzie wdrożenie efektów projektu (z dokładnością do miesięcy)?

To Państwo planujecie pracę i wskazujecie konkretne terminy.

31. Czy założenie zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie jest warunkiem obligatoryjnym udziału w projekcie?

Nie. Jednakże proszę zwrócić uwagę, że celem Programu jest aktywizacja i wsparcie wrocławskiego rynku pracy.

32. Czy założenie wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie będzie w jakiś sposób premiowane? Jeżeli tak, w jaki sposób?

Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie jest jednym z „wymiernych rezultatów projektu”, które komisja bierze pod uwagę w procedurze oceny wniosków.

33. Proszę o informację, czy przedsiębiorca musi bezwzględnie posiadać aparaturę niezbędną do zrealizowania projektu?

Przedsiębiorca nie musi być jej właścicielem. Jednak w przypadkach, w których aparatura jest niezbędna do realizacji projektu, przedsiębiorca musi zapewnić do niej dostęp (np. poprzez wypożyczenie).

34. Czy dopuszczają Państwo możliwość wynajmu aparatury na zewnątrz korzystania z aparatury naukowo-badawczej poza firmą? Jeżeli tak, czy są jakieś ograniczenia z tym związane? Proszę je wyspecyfikować.

Jak najbardziej dopuszczamy taką możliwość – w sytuacjach, w których wykorzystywany jest sprzęt uczelniany (bezpłatnie; na terenie uczelni) prosimy partnerstwa o dostarczenie pisemnej zgody na wykorzystywanie ich infrastruktury wydanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczelni bądź prosimy o możliwość wglądu do umowy, na mocy której taki sprzęt jest użytkowany.

35. Czy dopuszczają Państwo wystąpienie podwykonawstwa w trakcie realizacji projektu, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem przedsiębiorcy i naukowca ?

Jeśli tylko realizacja projektu tego wymaga i o ile nie są to zadania przypisane naukowcowi.

36. Proszę o informację, czy organizator programu wymaga osiągnięcia wszystkich wyspecyfikowanych w dokumentacji wymiernych rezultatów (także długofalowych) zapisanych w części B – opis projektu partnerstwa?

Partnerstwo realizuje projekt zgodnie z zaproponowanym programem, załącznikiem do umowy stażu, który odzwierciedla zapisy we wniosku o dofinansowanie. Opiekunowie partnerstw wyznaczeni przez organizatora czuwają nad procesem realizacji projektu i weryfikują, czy przebiega on zgodnie z założeniami. W sytuacjach, w których partnerstwo nie ze swojej winy nie jest w stanie dotrzymać zapisów programu stażu, w tym uzyskania wskazanych rezultatów, wnioskuje o zmianę treści zadań w projekcie bądź o wcześniejsze zakończenie umowy stażu (opcja wybierana jest w zależności od rodzaju okoliczności uniemożliwiających planową pracę). W sytuacjach uzasadnionych organizator przychyla się do prośby partnerstwa.

37. Proszę o informację, kiedy i jak będą Państwo egzekwować osiągnięcie przez partnerstwo opisanych wymiernych rezultatów (także długofalowych)?

Praca partnerstwa jest monitorowana przez opiekunów partnerstw – reprezentujących organizatora poprzez stały kontakt z partnerstwem (mailowy, telefoniczny), wizyty monitorujące – w miejscu realizacji projektu, przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów rozliczeniowych (rozliczenia w cyklach miesięcznych). Partnerstwa mają także obowiązek przygotowania sprawozdań (końcowe i ewaluacyjne).

38. Czy Organizator Programu wymaga wytworzenia nowych produktów i usług w ramach realizacji projektu?

To partnerstwo decyduje o formie rezultatu/rezultatów końcowych projektu.

39. Czy partnerstwo musi obejmować wyłącznie jednego przedsiębiorcę i jednego naukowca? Czy są jakieś ograniczenia związane z formułą partnerstwa?

Partnerstwo tworzą przedsiębiorca i naukowiec, z którymi Gmina Wrocław podpisuje trójstronną umowę stażu (umowa zlecenia). Jednakże partnerstwo może opracować strukturę projektu, która uwzględnia zaangażowanie innych podmiotów (finansowanych z innych środków aniżeli budżet programu „Mozart”).

40. Jaką kwotę netto stanowi wynagrodzenie naukowca?

Wynagrodzenie stażowe – 3 200 zł brutto za 32 h pracy stanowi kwotę ok. 2 400 zł netto czyli środki, które zostaną przekazane na konto naukowca