Edycja 2017/2018

Rusza VI edycja programu.

MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PARTNERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
I NAUKI ORAZ SEKTORA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

"MOZART"

Przy szóstym wznowieniu można już mówić o tradycji – to kolejny raz, kiedy Miasto Wrocław oferuje pomoc finansową dla realizowanych przez partnerstwa
naukowo-biznesowe projektów.

„Mozart” – bo o tym programie Wrocławskiego Centrum Akademickiego mowa – to wsparcie finansowe dla partnerstw, w których jedną stronę stanowią przedsiębiorcy działający i zatrudniający pracowników na terenie Wrocławia, drugą natomiast pracownicy naukowi. Warunkiem otrzymania przez partnerstwa dofinansowania jest wystąpienie z propozycją projektu. Środki z budżetu miejskiego wesprą najwyżej ocenione pomysły.

Jakie i dla kogo płyną z programu korzyści? Naukowiec zyska nie tylko możliwość zastosowania swojej wiedzy w praktyce, ale dzięki elastycznej formule programu połączy dotychczasowy etat na uczelni z pracą na rzecz partnerskiej firmy. Przedsiębiorca z kolei skorzysta ze specjalistycznej wiedzy naukowca na rzecz swojego rozwoju.

Największym wygranym partnerstwa będzie jednak przede wszystkim Miasto i wrocławianie, efekt współpracy to bowiem innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi, rozwój działających lokalnie przedsiębiorstw, a co za tym idzie także powstanie nowych miejsc pracy.

„Mozart” zainaugurował działalność w 2012 roku, wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXIX/652/12 z 5 lipca 2012 r. Wsparcie finansowe w ramach programu uzyskało jak dotąd już 137 projektów realizowanych przez partnerstwa naukowo-biznesowe. Obecna VI edycja jest ostatnią.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE KIERUJEMY DO PARTNERSTW:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę

oraz

 • naukowców posiadających co najmniej stopień doktora, zajmujących stanowisko pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego na uczelni, albo stanowisko pracownika naukowego w jednostce naukowej.

 

W RAMACH VI EDYCJI PROGRAMU:

 • dofinansowanie z budżetu miejskiego otrzyma maksymalnie 30 partnerstw;

 • realizowane przez nie projekty potrwają 12 miesięcy, a miesięczny wymiar czasu w ramach każdego wyniesie średnio 32 godziny;

 • wsparcie finansowe Miasta (miesięczne wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 zł brutto na miesiąc; jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw;

 • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług;

 • dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy naukowca, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście;

 • TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE: 31.05.2017 r .

Na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl) udostępniamy Regulamin konkursu.

Lista dokumentów konkursowych (do wypełnienia online lub załączenia w formie elektronicznej jako skan):

 1. Wniosek o dofinansowanie (do wypełnienia online);
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków określonych w uchwale (do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie;
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie;
 4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie;
 5. (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) Upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych (do załączenia w formie elektronicznej - skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie;
 6. (dot. przedsiębiorców, którzy wzięli udział we wcześniejszych edycjach Programu, z wyłączeniem edycji 2012/2013, i w partnerstwie z naukowcem zrealizowali projekt z tą samą kategorią transferu wiedzy, co projekt zgłoszony w ramach edycji 2017/2018) Oświadczenie przedsiębiorcy ws. współfinansowania wynagrodzenia naukowca (do załączenia w formie elektronicznej – skan) – załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie;
 7. Dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy – aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej), aktualny na dzień wysłania wniosku o dofinansowanie;
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca na uczelni na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego/w jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowego (do załączenia skan).

Dokumenty od 2 do 6 należy wypełnić na przygotowanych przez organizatora formularzach.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:                                                             

 

 

 

WSPARCIE PROCESU TWORZENIA PARTNERSTW:

Zadaniem Wrocławskiego Centrum Akademickiego nie jest kojarzenie ze sobą pracowników naukowych z przedsiębiorstwami w celu tworzenia partnerstw. Jednakże, w ramach wsparcia w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów, udostępniamy miejsce do przedstawiania ofert – na stronie internetowej WCA pod adresem http://wca.wroc.pl/poszukiwani-partnerzy-mozart.

Zainteresowanych powyższym zapraszamy do wypełniania i przesyłania na adres mozart@um.wroc.pl odpowiednio formularzy:

 • dla firmy poszukującej naukowca do partnerstwa;
 • dla naukowca poszukującego firmy do partnerstwa

(formularze dostępne są na stronie internetowej WCA pod adresem jw.).

 

KONTAKT:

Anna Gil – koordynator programu
anna.gil@um.wroc.pl
tel. 71 770 20 05

Anna Banaś – opiekun partnerstw
anna.banas@um.wroc.pl
tel. 71 798 13 13

Kamila Bielawska – opiekun partnerstw
kamila.bielawska@um.wroc.pl
tel. 71 798 13 14

Kamil Eckhardt – opiekun partnerstw
tel.: +48 71 798 13 15
kamil.eckhardt@um.wroc.pl

Małgorzata Lulkiewicz – opiekun partnerstw
malgorzata.lulkiewicz@um.wroc.pl
tel. 71 786 70 53

Do pobrania