POKL Poddziałanie 8.2.1

Numer umowy: UDA/POKL.08.02.01-02-020/10-00 
„Zielony Transfer”REGULAMIN STAŻU
(dodatkowy nabór od dnia 02.02. 2011r. do dnia 11.02.2011r.)I. Postanowienia ogólne


§1
Podstawy realizacji Projektu


1. Projekt „Zielony Transfer” realizowany przez Gminę Wrocław – Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Działania 8.2 (Poddziałania 8.2.1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową: UDA-POKL.08.02.01-02-020/10-00


2. Projekt „Zielony Transfer” w ramach Zadań 3-5 „Staże” zakłada organizację 30 staży dla pracowników naukowych instytutów badawczych i instytutów naukowych, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych w przedsiębiorstwach na terenie Wrocławia i okolic w okresie od stycznia 2011 r. do lipca 2012 r. 


3. W ramach dodatkowego naboru na staże w ramach Projektu „Zielony Transfer” trwającego od dnia 02.02.2011r. do 11.02.2011r. zakłada się organizację od 7 do 8 staży w obszarze odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w okresie od marca 2011r. do lipca 2012r.


§2
Definicje i pojęcia ogólne

Występujące w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Projekt - Projekt „Zielony Transfer”.

2. Organizator – Gmina Wrocław – Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Rynek 13, 50-101 Wrocław.

3. Kandydat – osoba ubiegająca się o możliwość odbycia stażu.

4. Staż – oferowana w ramach projektu forma nabywania umiejętności praktycznych przez pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach, realizowana zgodnie z ustalonym programem w obszarze odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Celem staży jest umacnianie współpracy sfery przedsiębiorstw ze sferą nauki poprzez transfer wiedzy.

5. Stażysta – osoba skierowana do odbycia stażu u Pracodawcy.

6. Opiekun stażu – osoba wyznaczona przez Pracodawcę do sprawowania kontroli nad organizacją i przebiegiem stażu.

7. Opiekun stażystów – osoba zatrudniona przez Organizatora, wykonująca nadzór nad organizacją i przebiegiem staży.

8. Pracodawca - Przedsiębiorca, w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej1 czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, mający siedzibę, filię lub inną jednostkę organizacyjną na terenie Dolnego Śląska. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

9. Uczelnia – uczelnia wyższa posiadająca taki status prawny z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365).

10. Instytut badawczy2 – instytutem badawczym jest państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

11. Instytut naukowy3 – podstawowa jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk.

12. Umowa stażu – dokument zawarty pomiędzy Organizatorem, Pracodawcą i Stażystą, określający szczegółowe zasady odbywania stażu, miejsce stażu i wysokości wynagrodzenia za staż.

13. Pomoc de minimis – jest to szczególna kategoria wsparcia udzielana przez państwo, która ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro. Pod uwagę bierze się bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie.

14. Przedsiębiorstwo „zagrożone”4 – przedsiębiorstwo, które ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

15. Nieusprawiedliwiona nieobecność – występuje, gdy Stażysta nie pojawia się w miejscu odbywania stażu w ustalonym harmonogramem stażu terminie, przy czym nie informuje o przyczynie absencji i przewidywanym okresie jej trwania (osobiście lub przez osobę trzecią, najpóźniej w 2-gi dzień jego nieobecności); występuje brak kontaktu ze Stażystą (osobistego, telefonicznego, mailowego).

16. Dodatkowy nabór – prowadzony przez Organizatora dodatkowy nabór Kandydatów i Pracodawców na staże w dziedzinie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w okresie od marca 2011r. do lipca 2012r. Dodatkowy nabór trwa w terminie od 02.02.2011r. do 11.02.2011r.


§3
Cel Projektu

1. Celem głównym projektu jest rozwój współpracy pomiędzy strefą nauki i biznesu poprzez realizację 30 staży w przedsiębiorstwach, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w obszarach uznanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji za kluczowe dla gospodarki Dolnego Śląska. 

2. Wartością dodaną projektu jest przyczynienie się do poprawy jakości życia mieszkańców Wrocławia i okolic oraz poprawy stanu środowiska naturalnego regionu, m.in. poprzez redukcję emisji CO2. 

3. Uznaje się, że staż jest zgodny z Celem projektu, jeżeli Stażysta po przepracowaniu minimum 85% przewidywanych godzin stażu, przygotuje pracę naukową, która będzie koncentrowała się wokół działań prowadzących do obniżenia emisji dwutlenku węgla, i których realizacja wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców Wrocławia i całego regionu.


§4
Czas trwania stażu

1. Czas realizacji Zadań 3-5 „Staże” w ramach dodatkowego naboru do Projektu obejmuje okres od 1 marca 2011 roku do 31 lipca2012 roku.

2. Staż u Pracodawcy trwa 16 miesięcy w wymiarze czasu pracy średnio 15 godzin tygodniowo. Minimalny wymiar czasu pracy Stażysty to 60 godzin miesięcznie.II. Zasady udziału w Projekcie


§5
Zgłoszenie do Projektu

1. Stażyści

1) Kandydat ubiegający się o staż musi spełniać poniższe warunki (kryteria formalne):
   a) być zatrudniony w instytucie badawczym, instytucie naukowym lub na uczelni z Dolnego Śląska
   b) pracować na stanowisku profesora, adiunkta lub asystenta;
   c) prowadzić prace badawcze w ramach dziedziny: Odnawialne i alternatywne źródła energii.  

2) Zgodnie z zasadami równości szans na rynku pracy, kobietom i mężczyznom zagwarantowany zostanie równy dostęp do informacji na temat organizowanych Staży oraz jednakowa możliwość uczestnictwa. W celu złagodzenia dysproporcji w udziale kobiet i mężczyzn w realizacji projektów innowacyjnych, zakłada się, że w stażach organizowanych w ramach dodatkowego naboru wezmą udział min. 2 kobiety.

3) Przy ocenie aplikacji na staż Komisja rekrutacyjna o której mowa w § 6 przyznaje dodatkowe punkty (kryteria fakultatywne) za:
   a) posiadany stopień naukowy – max 7 pkt. (asystent- 2pkt.; adiunkt- 3 pkt.; profesor nadzwyczajny- 5 pkt.; profesor zwyczajny – 7 pkt.)
   b) posiadany dorobek naukowy w obszarach określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji- max 10 pkt. 

4) W celu wyrównania dysproporcji pomiędzy mężczyznami i kobietami, biorącymi udział w rekrutacji, kobietom przyznaje się dodatkowe 3 punkty w ocenie złożonych wniosków.

2. Pracodawcy

1) Pracodawca ubiegający się o udział w Projekcie:
   a) musi spełniać poniższe warunki:
       - być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej
       - posiadać siedzibę główną, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną na Dolnym Śląsku,
       - prowadzi działalność gospodarczą w ramach dziedziny: Odnawialne i alternatywne źródła energii;
       - w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymał pomocy de minimis lub wartość pomocy otrzymanej w tym okresie czasu łącznie z pomocą przyznaną w ramach Projektu nie przekroczy 200 tyś. Euro. 
       - nie jest przedsiębiorstwem „zagrożonym”;
       - wykaże, że zaproponowany staż przyczyni się do transferu wiedzy między pracownikiem naukowym a przedsiębiorstwem w celu ograniczenia emisji CO2 i polepszenia jakości życia mieszkańców Wrocławia; 
   b) mile widziane będą przedsiębiorstwa rozwijające się, innowacyjne, posiadające doświadczenie we współpracy z ośrodkami naukowymi.

2) Organizator może zażądać od Pracodawcy dokumentów potwierdzających dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności dokumentów dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa i otrzymanej pomocy de minimis.III. Proces rekrutacyjny


§6
Rekrutacja do 11.02.2011 r.
Limit miejsc: 7- 8

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) Koordynator projektu

2) Opiekun stażystów

3) Specjalista ds. promocji i rekrutacji

2. Komisja Rekrutacyjna ocenia aplikacje zarówno Stażystów i Pracodawców wg kryteriów, o których mowa w §5. Każdy z aplikujących otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do projektu w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

3. Kandydat:

1) Przesyła na adres e-mail zielonytransfer@um.wroc.pl zeskanowany formularz zgłoszeniowy dla pracowników naukowych (dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.zielonytransfer.pl) w terminie do 11.02.2011 r. 
   a) Kandydat wpisuje w formularzu dane Pracodawcy, z którym nawiązał kontakt w sprawie realizacji stażu (nazwa, adres Pracodawcy, dane osoby upoważnionej do kontaktu, nr. tel. osoby do kontaktu).
   b) Zgłaszany pracodawca musi spełnić wymagania, o których mowa w § 5 ust. 2

2) Jednocześnie, kandydat przesyła na adres e-mail zielonytransfer@um.wroc.pl zeskanowane dokumenty Pracodawcy wymagane przez Organizatora Projektu:
       - Formularz zgłoszeniowy dla pracodawcy,
       - Formularz dotyczący pomocy de minimis,
       - Bilans; rachunek zysków i strat z trzech ostatnich lat (dotyczy to tylko tych przedsiębiorstw, które mają ustawowy obowiązek sporządzania tych dokumentów) lub, w przypadku podmiotów, których ustawowy obowiązek sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat nie dotyczy, PIT-y z trzech ostatnich lat obrotowych, UWAGA: Dokumenty te mogą być również przedstawione do wglądu Organizatorowi, bez konieczności ich skanowania, przy czym termin okazania oryginału dokumentów ustala Organizator
       - Oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis (chodzi tu o wszystkie rodzaje pomocy de minimis otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat),
       - Kopie zaświadczenia/zaświadczeń od instytucji udzielających pomocy o uzyskaniu pomocy de minimis (chodzi tu o wszystkie rodzaje pomocy de minimis otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat).
       - Potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z organu rejestrowego, aktualny na dzień złożenia formularza zgłoszeniowego z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed złożeniem formularza zgłoszeniowego (np. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego).

4. Wyłonienie najlepszych propozycji stażu odbędzie się w drodze konkursu, w którym ocenie poddane zostaną łącznie kandydatury pracowników naukowych wraz z dokumentami pracodawcy. 

5. Organizator może zażądać od Pracodawcy i Kandydata dokumentów potwierdzających dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, w szczególności dokumentów dotyczących zatrudnienia, formy prawnej przedsiębiorstwa i otrzymanej pomocy de minimis.

6. Organizator Projektu podpisze umowę na realizację najlepszych propozycji stażowych, wg kryteriów o których mowa § 5


§7

1. Wszystkie formularze będą dostępne na stronie internetowej www.zielonytransfer.pl.

2. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na udział w Projekcie. IV. Przebieg stażu


§8
Prawa i Obowiązki Organizatora

Organizator zobowiązuje się:
1. Skierować do Pracodawcy Stażystę w celu odbycia stażu;

2. Monitorować przebieg stażu, , kontrolować listę obecności i sprawozdania miesięczne;

3. Wydać zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu;

4. Wypłacać Stażyście odbywającemu staż wynagrodzenie zgodnie z zapisami Umowy o staż oraz zobowiązuje się potrącać każdego miesiąca obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (art. 4 pkt. 2, lit. za, Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.) oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. W przypadku zastrzeżeń, co do przedstawionej listy obecności oraz sprawozdania za dany miesiąc kalendarzowy odbytego stażu (załącznik do Umowy stażu), Organizator ma prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.


§9
Prawa i Obowiązki Stażysty

1. Stażysta skierowany do odbycia stażu:

1) ma prawo do:
   a) systematycznych konsultacji z obsługą Projektu, w szczególności z Opiekunem stażystów – Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Rynek 13, 50-101 Wrocław.
   b) wynagrodzenia z tytułu odbywania stażu,
   c) pokrycia we własnym zakresie kosztów związanych z ubezpieczeniem NWW przez okres trwania stażu oraz przeprowadzeniem wstępnych badań lekarskich.

2) jest zobowiązany do:
   a) rozpoczęcia i ukończenia stażu w terminie przewidzianym w umowie o staż,
   b) odbycia u Pracodawcy co najmniej 60 godzin stażu miesięcznie,
   c) sumiennego i starannego wykonywania zadań oraz stosowania się do poleceń zarówno Organizatora, jak i Pracodawcy oraz Opiekuna stażu, o ile polecenia te są objęte programem stażu i nie są sprzeczne z prawem,
   d) przestrzegania regulaminu stażu, programu stażu,
   e) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w miejscu odbywania stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
   f) przestrzegania ustalonego z Pracodawcą rozkładu czasu odbywania stażu,
   g) systematycznego wypełniania list obecności i sprawozdań miesięcznych oraz dostarczania ich Organizatorowi w terminie 3 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, co będzie warunkowało wypłatę wynagrodzenia,
   h) powiadomienia Organizatora o nieobecności w miejscu odbywania stażu (osobiście lub przez osobę trzecią) i usprawiedliwienia przerw w odbywaniu stażu, w szczególności spowodowanych chorobą oraz przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do wykonywania zadań w miejscu pracy, nie później niż w 2-gim dniu nieobecności.
   i) powiadomienia Organizatora o zmianie statusu wymienionego w §5.


§10
Prawa i Obowiązki Pracodawcy

1. Pracodawca zobowiązuje się:
   a) przyjąć Stażystę na staż, a następnie zapewnić mu odbywanie stażu na stanowisku wskazanym w programie stażu i w odpowiednim wymiarze czasu pracy średnio 15 godzin tygodniowo,
   b) opracować program stażu, zawierający opis stanowiska, zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji zadań,
   c) opracowywać wspólnie ze Stażystą miesięczny harmonogram stażu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy stażu; harmonogram stażu musi być dostarczony Organizatorowi osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną najpóźniej w pierwszy dzień jego obowiązywania; wszelkie zmiany harmonogramu muszą być zgłaszane do Organizatora i przez niego zatwierdzone,
   d) zatwierdzać listę obecności Stażysty oraz sprawozdania miesięczne,
   e) prowadzić staż zgodnie z programem i najlepszymi praktykami, zapewniając Stażyście możliwość nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla danego zawodu bądź branży, a także poprzez powierzanie mu zadań odpowiadających jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu,
   f) zapoznać Stażystę z :
       - programem stażu w szczególności jego obowiązkami i uprawnieniami,
       - obowiązującymi w miejscu odbywania stażu, przepisami i zasadami, w szczególności regulaminem pracy, tajemnicą służbową, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi,
   g) przygotować dla Stażysty stanowisko do odbywania stażu,
   h) zapewnić bezpieczeństwo i higienę w miejscu odbywania stażu, przewidziane przepisami prawa pracy oraz przeszkolić Stażystę w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych na zasadach przewidzianych dla pracowników,
   i) zapewnić Stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, w szczególności skierować na badania wstępne; koszt badań wstępny pokrywa Stażysta, 
   j) przydzielić Stażyście, na zasadach przewidzianych dla pracowników: odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, niezbędne środki higieny osobistej, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne oraz ponosić koszty związane z podróżami służbowymi Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników,
   k) w razie wypadku Stażysty podczas odbywania stażu, sporządzić dokumentację wypadkową oraz zawiadomić Organizatora,
   l) monitorować i ocenić staż oraz niezwłocznie wydać Stażyście opinię z odbytego stażu jednak nie późnej niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu,
   ł) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomić Organizatora o:
       - przypadkach przerwania stażu przez Stażystę, 
       - każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty,
       - innych istotnych dla realizacji programu stażu zdarzeniach,
   m) chronić dane osobowe Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
   n) zapewnić Stażyście Opiekuna stażu oraz zobowiązać go do:
       - nadzoru nad organizacją i przebiegiem stażu,
       - udzielania Stażyście pomocy i wskazówek w wypełnianiu powierzonych zadań.
   o) poddać się kontroli ze strony Organizatora i instytucji uprawnionych z tytułu sprawowania nadzoru nad realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych, a w szczególności: Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.


§11

1. Stażysta nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych.

2. Czas pracy Stażysty odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 

3. Stażysta ma prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.


§12
Nawiązanie umowy o staż

1. Strony zawrą umowę o staż na miesięczny okres próbny. Za okres próbny Stażysta otrzymuje wynagrodzenie.

2. Pod koniec okresu próbnego Organizator przeprowadzi monitoring stażu, w którym podda ocenie postęp w realizacji programu stażowego.

3. W przypadku stażu realizowanego zgodnie z programem stażu, strony podpiszą umowę o staż na pozostałą część zaplanowanego stażu.

4. W przypadku stażu nie realizowanego lub realizowanego niezgodnie z programem stażu, Organizator będzie dochodził przyczyny braku realizacji stażu. 
   a) Jeżeli działanie lub zaniechanie Pracodawcy stało się przyczyną braku realizacji stażu, Pracodawca utraci możliwość kontynuowania udziału w projekcie. W takim przypadku Stażysta będzie miał możliwość kontynuowania stażu u innego Pracodawcy w pozostałym wymiarze czasu pracy.
   b) Jeżeli działanie lub zaniechanie Stażysty stało się przyczyną braku realizacji stażu, Stażysta utraci możliwość kontynuowania udziału w projekcie i będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z kosztami poniesionymi przez Organizatora, w szczególności zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. W takim przypadku Organizator przedstawi Pracodawcy innego Kandydata do odbycia stażu.


§13
Rozwiązanie umowy o staż

1. Umowa stażu rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta.

2. Umowa stażu może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia tylko w przypadkach uwzględnionych w pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz §14 - 16.

3. Umowa stażu rozwiązuje się z dniem zmiany statusu Stażysty wymienionego w §5. W takim przypadku, w celu odbycia pozostałej części stażu, zostanie podpisana umowa na jego kontynuację. 

4. Zmiana statusu prawnego Stażysty może spowodować zmiany w sposobie naliczania wynagrodzenia.


§14

1. Organizator może rozwiązać umowę stażu za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy:
   a) po wysłuchaniu Stron, gdy Pracodawca nie realizuje warunków odbywania stażu, a w szczególności:
       - gdy nie zapewnia Stażyście odbywania stażu na stanowisku wskazanym w programie stażu,
       - gdy nie stwarza warunków sprzyjających przystosowaniu się przez Stażystę do należytego wykonywania stażu,
       - gdy nie prowadzi stażu zgodnie z programem stażu,
       - gdy nie zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu odbywania stażu, 
       - gdy nie udziela Stażyście pomocy i wskazówek w wypełnianiu powierzonych zadań, 
       - nie prowadzi dokumentacji związanej z odbywaniem stażu przez Stażystę w szczególności, gdy nie zatwierdza listy obecności Stażysty oraz sprawozdania miesięcznego, 
   b) w przypadku nie dotrzymania przez Pracodawcę innych warunków Umowy o staż.

2. Organizator może rozwiązać umowę stażu za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Stażysty:
   a) po wysłuchaniu Stron, gdy Stażysta nie wypełnia swoich obowiązków, a w szczególności:
       - gdy nie wykonuje zadań objętych programem stażu, nie wykonuje poleceń Organizatora, Pracodawcy, bądź Opiekuna stażu zgodnych z programem stażu, a także niesprzecznych z prawem,
       - gdy nie przestrzega obowiązującej ustalonej organizacji i porządku w miejscu odbywania stażu,
       - gdy nie przestrzega regulaminu uczestnictwa w projekcie, regulaminu stażu, programu stażu,
   b) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty dłużej niż 2 dni, Stażysta ma obowiązek poinformować Pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności, nie później niż w 2-gi dzień nieobecności;
   c) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Stażysty uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.


§15

1. Pracodawca może rozwiązać umowę stażu za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Stażysty: 
   a) po wysłuchaniu Stron, w razie nie realizowania przez Stażystę powierzonych zadań należących do stażu,
   b) w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
   c) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty dłużej niż 2 dni
       - powinien jednak uprzednio powiadomić o tym na piśmie Organizatora. 

2. Pracodawca może rozwiązać umowę stażu za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Organizatora po wysłuchaniu Organizatora, gdy nie skieruje on Stażysty w celu odbycia stażu do Pracodawcy w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.


§16

1. Stażysta może rozwiązać umowę stażu za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy, gdy nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków względem Stażysty wynikających z umowy. Stażysta powiadamia jednak wcześniej Organizatora na piśmie o przypadkach niewykonywania przez Pracodawcę obowiązków wynikających z umowy. Organizator po wysłuchaniu Stron, podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy.  


§17

1. Oświadczenie każdej ze stron o rozwiązaniu umowy stażu powinno nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia.

2. Rozwiązanie umowy stażu choćby przez jedną ze stron powoduje rozwiązanie umowy między wszystkimi stronami.


§18
Przerwy w odbywaniu stażu

1. W przypadku przerw w odbywaniu stażu bez względu na przyczynę, np. chorobę, urlop, staż może zostać zakończony przed upływem terminu przewidzianego w Umowie lub kontynuowany po ustaniu przyczyny, przy czym przerwa w odbywaniu stażu nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.  

2. Przerwa w odbywaniu stażu nieprzekraczająca 5 dni roboczych nie powoduje przedłużenia stażu, w takim przypadku uważa się, że cel projektu został osiągnięty. 

3. Decyzję o zakończeniu stażu lub jego kontynuacji podejmuje Organizator po konsultacji ze Stażystą i Pracodawcą uwzględniając przy tym spełnienie celu projektu. 


§19

1. W przypadku przerwy w odbywaniu stażu trwającej dłużej niż 5 dni roboczych i nieprzekraczającej 3 miesięcy, Organizator może wyrazić zgodę na kontynuowanie stażu. W takim przypadku strony zawrą porozumienie dotyczące warunków kontynuacji stażu. Kontynuowany staż musi zakończyć się nie później niż 31 lipca2012 roku.

2. W przypadku braku możliwości kontynuowania stażu Stażysta zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi poniesione przez niego wszelkie koszty związane z wypłaconym na rzecz Stażysty wynagrodzeniem wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne Płatnika składek, licząc do dnia rozwiązania niniejszej umowy.

3. Za okres przerwy Uczestnik Projektu nie otrzymuje wynagrodzenia.


§20
Kary umowne

1. W przypadku rozwiązania umowy stażu z przyczyn leżących po stronie Stażysty lub po stronie Pracodawcy, strona – z powodu, której nastąpiło rozwiązanie umowy - zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi karę umowną w wysokości odpowiadającej całkowitej wartości należnego Stażyście wynagrodzenia wraz z kosztami poniesionymi przez Organizatora, w szczególności zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne Płatnika składek, licząc do dnia rozwiązania niniejszej umowy.

2. W przypadku gdy instytucje sprawujące nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a w szczególności: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze względu na niewywiązanie się Stron z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub niespełnienie wymogów formalnych uczestnictwa w Projekcie, zakwestionują zasadność wydatkowania środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w §2 pkt. 3 niniejszej umowy, Organizator będzie dochodził od strony, której działanie lub zaniechanie stało się przyczyną zakwestionowania wydatków, zwrotu wszelkich poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z realizacją stażu, a w szczególności wypłaconego na rzecz Stażysty wynagrodzenia wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne Płatnika składek, a także odsetek lub innych kar, którymi Organizator zostanie obciążony. 

3. W przypadkach, o których mowa w pkt 1-2, strona wezwana do zwrotu wymienionych kosztów dokona wpłaty na rzecz Organizatora w terminie 14 dni od wystosowania wezwania do zapłaty.


§21
Wynagrodzenie Stażysty

1. Planowane wynagrodzenie dla Stażysty w ramach Projektu wynosi 7 000,00 brutto za miesiąc odbywania stażu.

2. Rzeczywista wartość należnego Stażyście wynagrodzenia, będzie przedstawiana na częściowych rachunkach do umowy, wystawianych pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Stażystę listy obecności oraz sprawozdania za każdy miesiąc kalendarzowy odbytego stażu w terminie do 3 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. 

4. Płatność będzie realizowana przelewem na numer rachunku bankowego Stażysty w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia przez Stażystę rachunku za dany miesiąc kalendarzowy odbywania stażu. 

5. Od podanej kwoty wynagrodzenia Organizator zobowiązuje się odprowadzić obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego naliczenia wynagrodzenia dla Stażysty, zależnie od jego statusu i sytuacji prawnej (np. wysokości uzyskiwanych dochodów w podstawowym miejscu pracy).


§22
Pomoc przyznana w ramach Projektu

1. Pomoc przyznana w ramach Projektu jest pomocą de minimis. 

2. Wartość pomocy przyznanej w ramach Projektu wyraża suma wynagrodzenia Stażysty (ilość miesięcy pracy x kwota miesięcznego wynagrodzenia Stażysty) oraz ewentualnych środków przeznaczonych na zakup narzędzi pracy dla Stażysty.


§23
Ubezpieczenie Stażysty

1. Stażysta ma prawo do wykupienia na własny koszt indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenia w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim (OC). 

2. Stażysta, w sytuacji kiedy wykupił ubezpieczenie, przed podpisaniem umowy o staż dostarczy Organizatorowi dokumenty poświadczające wykupienie ubezpieczenia, a w szczególność umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym.


§24

Po zapoznaniu się z treścią Karty Stażu i sprawozdania końcowego, Organizator wyda Stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu.V. Postanowienia końcowe


§25

1. Stażysta i Pracodawca zostaną poinformowani o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie realizacji Projektu.

2. Prawa i obowiązki Organizatora, Stażysty i Pracodawcy reguluje Umowa o staż.


§26

Informacje uzyskane od Stażystów będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych i stworzenia bazy danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


§27

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Umowa o staż, Umowa o dofinansowanie Projektu nr: UDA/POKL.08.02.01-02-020/10-00 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.


§28

Regulamin Projektu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.zielonytransfer.pl.


§29

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji. Informacje o wszelkich zmianach będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.


§30

Nowy Regulamin Stażu (dodatkowy nabór) obowiązuje od dnia 2 lutego 2011 roku.


Biuro Projektu „Zielony Transfer”
Wrocław, dnia 2 lutego 2011 r.
1 (DZ.U. 2004r. nr 173, poz.1807 z późn. zm.)
2 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96 poz. 618).
3 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619).
4 Zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (DZ. U. C 244/2 z 1.10.2004, str. 3).

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl