ZIELONY TRANSFER

Pojazdy słoneczne,  paliwo z odpadów, inteligentne szklarnie, ekologiczne chemikalia, zdrowe oświetlenie -  to tylko niektóre z zagadnień, jakimi zajmowali się wrocławscy naukowcy w ramach projektu „Zielony Transfer”


fot. Tomasz Grzyb


Projekt „Zielony transfer”, czyli staże dla naukowców w przedsiębiorstwach, prowadzony jest przez Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Tematyka staży dotyczy wdrażania technologii na rzecz poprawy jakości życia, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii oraz IT (3 kluczowe obszary zgodnie z Dolnośląską Strategią Innowacji). Na staże
pozyskaliśmy niemal 4 miliony złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet: 8.2.1; transfer wiedzy).


fot. Tomasz Grzyb


W ramach projektu 30 naukowców zatrudnionych na wrocławskich uczelniach odbywa staże w 15 firmach działających na Dolnym Śląsku. W trakcie staży naukowcy przygotowywali prace naukowe z wykorzystaniem doświadczenia współpracy z firmą. Tematyka staży i prac naukowych koncentruje się wokół działań prowadzących do obniżenia emisji dwutlenku węgla, których realizacja wpływa pozytywnie na poziom życia mieszkańców dużego Miasta, jakim jest Wrocław, i całego regionu.fot. Tomasz Grzyb


CEL GŁÓWNY:


rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu – transfer wiedzy

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2010 – 31 sierpnia 2012

Tematycznie projekt dedykowany jest badaniom związanym z redukcją emisji
dwutlenku węgla i podnoszeniem jakości życia we Wrocławiu.

„Zielony Transfer” to  inwestycja w ludzi – wsparcie gospodarki

Podczas realizacji projektu powstały:

   -  33 nowe usługi i produkty
   -  ponad 20 nowych miejsc pracy
   -  kilkadziesiąt publikacji naukowych
   -  nowatorskie programy nauczania
   -  nowe programy badawcze
   -  wzrost przychodów (od kilku do 30%) - identyfikowany przez
      przedsiębiorców
   z obecnością naukowca


Informacje ogólne o projekcie:


W ramach projektu 30 naukowców zatrudnionych na wrocławskich uczelniach odbędzie płatne staże w przedsiębiorstwach działających na Dolnym Śląsku. W trakcie staży naukowcy będą przygotowywali prace naukowe z wykorzystaniem doświadczenia współpracy z firmą. Tematyka staży i prac naukowych będzie koncentrowała się wokół działań prowadzących do obniżenia emisji dwutlenku węgla, których realizacja wpłynie pozytywnie na poziom życia mieszkańców Wrocławia i całego regionu.

TERMIN REALIZACJI STAŻY:
styczeń 2011 - lipiec 2012

CZAS TRWANIA STAŻU:
od 9 do 18 miesięcy w wymiarze czasu pracy 15-20 godzin tygodniowo
Minimalny wymiar czasu pracy: 60 godzin miesięcznie


Do udziału w projekcie zapraszamy:

-   przedsiębiorstwa posiadające siedzibę główną, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjną we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, zainteresowane przyjęciem pracowników naukowych na staż, prowadzące działalność w ramach trzech wymienionych poniżej dziedzin:

   -   nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia
   -   odnawialne i alternatywne źródła energii
   -   technologie informacyjne (IT)

-   pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w instytutach badawczych, instytutach naukowych oraz na dolnośląskich uczelniach, pracujących na stanowiskach profesora, adiunkta lub asystenta, którzy chcą odbyć staż w firmach na terenie Wrocławia  i Dolnego Śląska.Źródło: Telewizja Dolnośląska TEDE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl